ශ්‍රී විනයාලංකාර දහම්පාසල දැක්ම සහ මෙහෙවර

සත්ජන සමාජ සාරධර්ම අගයන, අධ්‍යාත්මික ගුණවගාවෙන් යුතුවූ, කරුණාබරවූ, උගත්, බුද්ධිමත් සමාජයීය වගකීම් දරන්නාවූ නව පරපුරක් බිහිකිරීම උදෙසා අවශ්‍ය අධ්‍යාපනික දැනුම සහ සමාජ සුරුබුහුටිකම් (දක්ෂතා) දියුණු කිරීම වෙනුවෙන් බෞද්ධ දර්ශනයට සහ හෙළ උරුමයේ සාරධර්මයනට අනුගතවූ නිර්මල පරිසරයක් සකසා පවත්වාගෙනයාම වේ.

දහම් පාසලේ පරමාර්ථය- සමජයට වැඩදායී, දහමින් පොෂණය වූ යහපත් ගුණගරුක තැනැත්තකු හෝ තැනැත්තියක සමාජයට දායාද කිරීමයි.

ශ්‍රී විනයාලංකාරාරාමය – පොකුණුවිට

බෞද්ධ කටයුතු දෙපාර්තුමේන්තුවේ ලියාපදිංචි අංකය :

දුරකථන අංක – 0713360660 / 0769960660
ෆැක්ස් අංකය – 0342265251

srivinayalankara@gmail.com
info@srivinayalankara.lk

දහමෙන් දැමුණු හෙටක් වෙනුවෙන් වර්තමානය ආයෝජනය කිරීම

ශ්‍රී විනයාලංකාරාරාමය – පොකුණුවිට

MAATHA FOUNDATION මාතා පදනම

අතිපූජ්‍ය රේරුකානේ චන්දවිමල මහානායක මාහිමිපාණන් වහන්සේ

Copyright © 2021ශ්‍රී විනයාලංකාර දහම්පාසල